به

 

 

 

به نام یزدان پاك

 

خدا در سوره ص می فرماید :

و كافران به تمسخر گفتندای خدا حساب نامه اعمال ما را تعجیل كن وپیش از روز حساب انداز.تو بر سخنان انها صبر كن.و از بنده ما داوود یاد كن.كه بسیار نیرومند بود و دائم به در گاه ما توبه و انا به میكرد.وما كوهها را با او مسخر كردیم تا شب وروز خدا را تسبیح و ستایش كند.و مرغان را مسخر كه نزد او مجتمع گردند.همه به دربارش از هر جانب باز  آیند.ودر ملك و شاهی او را نیرومند ساختیم و به او قوه درك حقایق وتمیز حق ازباطل عطا نمودیم.

و ای رسول ایا حكایت ان دو فرشته كه به صورت خصم به تو رسیده است.كه از بالای غرفه عبادتگاه  براو وارد شدند.هنگامیكه وارد شدند در محراب داوود سخت هراسان شد كه مبادا دشمن باشند.انان بدو گفتندمترس ما دو تن خصم یكدیگریم كه بر هم ستم كرده ایم میان ما به حق حكم كن وبا هیچ یك جور و طرفداری مكن وما را به راه راست دلالت فرما.

این برادر من نود و نه راس میش را داراست و من یك میش ،این را هم گفته به من واگذار و با من به قهر وغلبه خطاب كرده.داوود گفت البته برتو ظلم كرده است كه خواسته است یك میش تو را به نود ونه میش خود اضافه كند و بسیا ر معا شران وشریكان در حق یكدیگر ظلم و تعدی می كنند مگر انانكه اهل ایمان و عمل صالح هستندكه انها هم بسیار كمند .(پس از این قضاوت بی تامل وسریع)داوود دانست كه ما او را سخت امتحان كرده ایم در انحال از خدا عفوو  امرزش طلبید و با تواضع و فروتنی بدر گاه خدا باز گشت .

خدا هم از ان گروه عفو كرد واز او در گذشت و او نزد ما بسیار مقرب و نیكو منزل است.ای داوود ما تو را در روی زمین مقام خلافت دادیم تا میان خلق خدا به حق حكم كنی و هرگز هوای نفس را پیروی نكنی كه تو را از راه خدا گمراه سازد و انانكه از راه خدا گمراه شوند چون روز حساب را فراموش كرده اند به عذاب سخت معذب خواهند شد.

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 آذر 1387    | توسط: admin امیرجان    | طبقه بندی: قرآنی،     | نظرات()